Ács város honlapja
Felvitel dátuma:

Határido:

Pályázat címe:


Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Ácsi Bartók
Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok (integrált kulturális
intézmény) intézményvezetői munkakörre a munka törvénykönyvéről szóló
2O12.évi I. törvény és a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 5. § alapján
A betöltendő munkakör megnevezése: intézményvezető
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Az Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok szakszerű, törvényes működésének megszervezése, koordinálása, irányítása, a gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása.
- Munkáltatói jogkörök gyakorlása az intézmény dolgozói felett, az intézmény működését érintő szabályzatok kidolgozása, munkaköri leírások elkészítése.
- Az intézményt érintő pályázati kiírások figyelésének, megírásának, benyújtásának, testvérvárosi kapcsolatok ápolásának, közös rendezvények szervezésének felügyelete.
- A közművelődési célok és programok megvalósítása
- A nemzeti és az ácsi hagyományok ápolása, felélesztése, a lakossággal való minél szélesebb körű megismertetése, új hagyományok megteremtése.
- A helyi civil szervezetek és közösségek szakmai támogatása, segítése.
- A kultúrértékekkel rendelkező csoportok patronálása (zene, tánc, ének) eseményeinek koordinálása.
- Részt vesz helyi kábel TV, az Ácsi Hírek és az Ács város honlapján megjelenő kulturális, sport és civileket érintő hírek naprakész szerkesztésében, folyamatos aktualizálásában.
- Felelős a szerkesztőkkel való kapcsolattartásért a 24 óra, a Kisalföld megyei lapok, a Forrás Rádió valamint a Híd TV vonatkozásában, az ácsi kulturális rendezvények, sportesemények és kiemelkedő egyéb hírek továbbításában.
- A városban megrendezésre kerülő rendezvények, helyi ünnepségek színvonalas szervezésének, lebonyolításának megszervezése minél több helyi közreműködő bevonásával.
A munkakör betöltésének feltételei:
a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 1. melléklet 4. pontjában vagy a 9. pontjában foglaltak szerinti szakmai követelményeknek való megfelelés Települési könyvtár, 5500 fő lélekszámot elérő település esetében:
elvárt végzettség: szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség,
elvárt idegennyelv-ismeret: KÉR szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret,
elvárt szakmai és vezetői gyakorlat: végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlat,
elvárt tudományos tevékenység: nincs.
Közművelődési intézmény esetében:
elvárt végzettség: felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés,
elvárt idegennyelv-ismeret: nincs,
elvárt szakmai és vezetői gyakorlat: végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlat,
elvárt tudományos tevékenység: kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység.
államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának.
- magyar állampolgárság, cselekvőképesség,
- büntetlen előélet, továbbá nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása
Javadalmazás: megegyezés szerint.
A munkavégzés helye: 2941 Ács, Zichy park 1. valamint az intézmény vezetésével és működtetésével kapcsolatos feladatellátáshoz kötődő helyszínek.
Az intézményvezető munkaviszonya és annak időtartama 5 év, határozott időre szól. Az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén a munkaszerződés megkötése az Mt. 45. § (5) bekezdése alapján 3 hónap próbaidő kikötésével történik. A munkaviszony befejező időpontját követően a kulturális munkakörben határozatlan időre történő tovább foglalkoztatás a munkáltató és a munkavállaló közötti megállapodás alapján történhet.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
részletes szakmai önéletrajz,
az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési program,
- iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolati példánya, a feltételként előírt szakmai és vezetői gyakorlatról szóló igazolások másolata vagy nyilatkozat a gyakorlat meglétéről
igazolás az EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés szerinti államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzéséről, vagy nyilatkozat arról, hogy a vezetői munkakör betöltését követő két éven belül a képzést elvégzi és az azt igazoló okiratot bemutatja a munkálttói jogkör gyakorlójának. Amennyiben mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól (jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte), az erről szóló igazolás bemutatása
90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkoztatástól eltiltás alatt nem áll
- nyilatkozat bérigényről,
- nyilatkozat az Mt. 211. § szerinti összeférhetetlenség hiányáról
nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalmát a véleményezésre jogosult bizottsági tagok és a képviselő-testület tagjai megismerhetik
- nyilatkozat arról, hogy a nyílt ülésen történő elbíráláshoz hozzájárul-e a pályázó.
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának határideje: 2024. augusztus 15.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton vagy személyesen az Ács Város Önkormányzata 2941 Ács, Gyár utca 23. címére kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Művelődési Ház intézményvezető.
A pályázattal kapcsolatban további információt Dr. Szentirmai István polgármester nyújt a 34/385-121-es telefonszámon.
Az elbírálás módja: a pályázati határidő lejártát követően az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő egy hónapon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott, - a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló - bizottság hallgatja meg. A bizottság tagjai között helyet kap a kulturális intézmény fenntartójának egy képviselője, a kulturális intézmény alaptevékenységének megfelelő országos szakmai szervezet egy képviselője. A bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, fenntartva a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
Pályázati felhívás közzétételének helye és ideje: kulturális intézmény www.acskonyvtar.hu, valamint a fenntartó www.acsvaros.hu honlapja 2024.05.01.


Letöltheto adatlap:palyazat.doc

Vissza