Ács város honlapja

Hírek


2020.01.24
Versenytárgyalási felhívás ingatlanok haszonbérletbe adására

Versenytárgyalási felhívás ingatlanok haszonbérletbe adására

Ács Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 13 /2020. (I.23.) képviselő-testületi határozat alapján versenytárgyalás útján kínálja haszonbérletre a kizárólagos tulajdonát képező következő ingatlanokat:

A versenytárgyalás

helye: Ácsi Polgármesteri Hivatal nagyterme

ideje: 2020. február 5. 9:00

Az értékesítésre kerülő ingatlanok megtekinthetőek a helyszínen, előzetes egyeztetés nélkül is.

Sor

szám

Hrsz.

Tulajdoni hányad

Művelési ág

Térmérték (m2)

Kikiáltási ár (Ft)

1.

1006/32

1006/33

1/1

1/1

kivett beépítetlen terület

5326

3424

155.900,-

Ebből az értékbecslés díja: 25.400,- Ft

Az éves bérleti díj: 26.100,- Ft

2.

3202/33

3202/35-51

1/1

kivett beépítetlen terület

22979

520.600,-

Ebből az értékbecslés díja: 228.600,- Ft

Az éves bérleti díj: 58.400,- Ft

3.

0426/4

0426/5

0426/6

0426/7

0426/8

28179/29465

6821/8222

52961/69079

7061600/9514800

10103/29460

legelő; szántó

legelő; szántó

legelő; szántó

legelő; szántó

szántó

1100; 27079

475; 7747

3245; 49716

682; 16972

10103

1.090.845,-

Ebből az értékbecslés díja: 29.845,- Ft

A képviselő-testület kiköti, hogy az azonos sorszámú ingatlanok haszonbérletbe vétele csak valamennyi azonos sorszámú ingatlan együttes bérlése esetén lehetséges.

A haszonbérlet időtartama az 1. és 2. sorszámú ingatlanok esetén 5 év, a 3. sorszámú ingatlan esetén 2020. november 30. napjáig tart.

A versenytárgyaláson való részvétel feltételei:

A versenytárgyalásra jelentkezni 2020. február 3. napján 12.00 óráig beérkezően, írásban az Ácsi Polgármesteri Hivatalnál lehet. A versenytárgyaláson való részvétel feltétele, hogy a pályázó a bérelni kívánt ingatlanok kikiáltási árának 10%-át bánatpénzként befizesse az OTP Bank Nyrt. által vezetett önkormányzati folyószámlára: 11740078-15385413. Az árverésre való jelentkezéshez csatolni kell a befizetési bizonylat másolatát. Az árverés után a bánatpénz 8 napon belül mindazok számára visszafizetésre kerül, akik részt vettek a versenytárgyaláson, de nem szerezték meg az ingatlan használati jogát. Kérjük a jelentkezéskor legyenek szívesek megadni azt a bankszámlaszámot, amelyre a bánatpénz visszautalásra kerül. A befizetett bánatpénz a nyertessel való szerződéskötéskor a bérleti díjba beszámításra kerül.

A versenytárgyalás lebonyolítása:

A versenytárgyalást Ács Város Jegyzője vezeti, a kikiáltási árat követően az ingatlan haszonbérletének díja 10.000,-Ft-tal emelkedik. Negatív licit nincs. A résztvevő a versenytárgyalást vezető által elmondott összeg elfogadását kézfelemeléssel jelzi, a legmagasabb összeget kínáló bérlővel köt szerződést az önkormányzat. Az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy nem hirdet győztest.

Az ingatlan haszonbérlete:

A versenytárgyalás nyertesével való szerződéskötés csak a bérleti díj kiegyenlítése után történik meg, ezt követően kerül az ingatlan a vevő használatába.

Az öt évre történő szerződéskötések esetében az első évre vonatkozó bérleti díjat és az értékbecslés díját a versenytárgyalást követő 15 napon belül kell kiegyenlíteni. A továbbiakban pedig a tárgyévre vonatkozó díjat minden év január 31-ig kell befizetni az önkormányzat számlájára.

A nyertessel való szerződéskötés legkésőbb a bérleti díj befizetésétől számított 8 napon belül történik. Amennyiben a szerződéskötés vagy a vételár megfizetése a bérlő érdekkörébe felmerülő okból meghiúsul, úgy a haszonbérlő a bánatpénz összegét elveszíti. Az ingatlan haszonbérletével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség, illetve a szerződés elkészíttetése a haszonbérlőt terheli.

A haszonbérlet feltételeire, a lehetséges haszonbérlő személyére, a szerződés részletszabályaira, a szerződés kötését követő eljárásra – így különösen a kifüggesztési eljárásra - egyebekben a 2013. évi CXXII. tv. (Földforgalmi törvény) - és a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.2020.01.16.
Egyenlő Bánásmód Hatóság felhívása2020.01.16.
Hulladékudvar téli nyitvatartása2020.01.15.
Felhívás

FELHÍVÁS!

ÁCS Város Önkormányzata
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy
ÁCS város Településrendezési Eszközeinek négy részterületre szóló módosítása elkészült.
A dokumentációval kapcsolatos észrevételeiket a Lakossági fórumon személyesen, vagy
jelen Felhívástól számítva a Lakossági Fórum időpontját követően még 8 napig
Dr. Szentirmai István polgármester úr nevére címezve, írásban az alábbi címeken tehetik meg:
Ács Város Önkormányzata
Levelezési cím: 2941 Ács, Gyár utca 23.
E-mail cím: polgarmester@acsvaros.hu
Segítő közreműködésüket megköszönve, egyben fenti témában
a Lakossági Fórum időpontját 2020. január 27-én 15:00 órára,
a Polgármesteri Hivatal Nagytermében meghirdetve.
Dr. Szentirmai István polgármester
Ács, 2020. január 15.
/A felhívás a 314/2012. (XI. 8,) Korm. rendelet 29. § szakasza szerinti, ÁCS város településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 14/2017. (VII. 27.) önkormányzati rendelete alapján jelenik meg./2020.01.07
Gyászjelentés


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113