Ács város honlapja

Hírek


2015.12.11.
Meghívó2015.11.26.
Közmeghallgatás2015.11.13.
Pályázati felhívás

PÁ L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S
Az „Ács Fejlődéséért” Alapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet közép- vagy felsőfokú oktatásban résztvevő hátrányos helyzetű ácsi tanulók támogatására az alábbiak szerint:
A pályázat feltételei:
- a pályázó diák ácsi lakos legyen,
- a 2015/2016-os tanévre érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezzen,
- iskolalátogatási bizonyítvány benyújtása,
- a család kereső tagjainak jövedelemigazolását mellékelni kell.
A pályázat elbírálásának szempontja:
- A jövedelemigazolás alapján a leghátrányosabb helyzetű tanulók nyernek
tanulmányi támogatást.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán kell benyújtani.
A pályázat beérkezésének határideje: 2015. november 27. 12.00 óra
A pályázatok elbírálása: 2015. december 01.
Csányi Józsefné
„Ács Fejlődéséért” Alapítvány
Kuratóriumának elnöke2015.11.16.
Mesék hete2015.11.09.
Felhívás közterület nevének megváltoztatásával kapcsolatban

Tisztelt Lakosok!

A 16/2015 (X.30.) Ör. 3.§. (3) bekezdése kimondja, hogy a közterület elnevezésére, illetve átnevezésére vonatkozó előterjesztést annak benyújtása előtt 8 napra az önkormányzat honlapján és az önkormányzat hirdetőtábláján közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatban benyújtott észrevételeket az előterjesztéssel egyidejűleg kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.

Az alábbi előterjesztéssel kapcsolatos véleményét, javaslatát 2015. november 23-áig eljutathatja
Ács Város Önkormányzatához írásban, vagy e-mail-ben (
gyamugy@acsvaros.hu)

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2015. november 26-án tartandó ülésére
Tárgy: Zalka Máté utca közterület elnevezésének megváltoztatásról
Készítette: Dr. Malomsoki István jegyző, Soós Piroska igazgatási osztályvezető
Tisztelt Képviselő-testület !
Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban : Mötv) 13. § (1) bekezdésben 3 pontja a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok körében utalja a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában ellátandó közintézmények elnevezését. Az Mötv 14 § (2) bekezdése előírja, hogy a közterület, közintézmény nem viselheti
a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy
b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.
(3) Ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a közterület neve megfelel-e a (2) bekezdésnek, arról beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalást.
A fenti rendelkezést figyelembe véve szükségessé vált Ács városban a Zalka Máté közterületi elnevezés megváltoztatása.
Ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a közterület neve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, abban az esetben a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását kell megkérni. Az MTA által kiadott szakmai összefoglaló a közterületek elnevezése ügyében benyújtott önkormányzati megkeresésekre kialakított tájékoztatókat állásfoglalásokat foglalja össze. Az előterjesztéshez mellékelten ( 1. számú melléklet) csatoljuk az MTA ide vonatkozó állásfoglalását.
A szakmai előkészítés során a Zalka Máté utca nevet a törvény hatálya alá tartozónak ítéltük meg.
A Zalka Máté utca átnevezése összesen 25 db ingatlant, ezen belül 44 főt érint.
A közterületek elnevezésének, átnevezésének rendjéről és a házszám megállapítás, jelölés szabályairól szóló 16 /2015. ( X. 30) önkormányzati rendelet 3 § -ában foglaltak szerint
(4) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni a helyi kulturális, természeti és történelmi értékekre, sajátosságokra, a magyar nyelvhelyesség követelményeire, valamint arra, hogy az elnevezés közérthető legyen.
(5) A közterület elnevezésének megváltoztatására akkor kerülhet sor, ha:
a) az azonos hangzású nevek zavart keltőek,
b) a névhasználatban kimutatható változás következett be,
c) a névhasználat, illetve az elnevezés a közérdek szempontjából nem megfelelő,
d) az új név adása már nem élő, kiemelkedő személy emlékének megörökítését szolgálja.
A fenti szabályozás figyelembe vételével a közterület elnevezésre az alábbi három elnevezést javasoljuk
1. Téltemető utca
2. Nefelejcs utca
3. Ősz utca
A közterület elnevezésének megváltoztatása olyan, helyi lakosság széles körét érintő közügy, amely mindenképpen indokolja az állampolgárok véleményének megismerését. A lakosság és a civil szervezetek véleményező tevékenysége csak akkor lehet hatékony, ha a véleményadásra a helyi döntéshozatalt megelőzően kerül sor, és a véleményeket a döntést hozó képviselő-testület előzetesen megismerheti.
A 16/2015 (X.30.) Ör. 3.§. (3) bekezdése kimondja, hogy a közterület elnevezésére, illetve átnevezésére vonatkozó előterjesztést annak benyújtása előtt 8 napra az önkormányzat honlapján és az önkormányzat hirdetőtábláján közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatban benyújtott észrevételeket az előterjesztéssel egyidejűleg kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.
Egy város életében nagy változást jelent egy már meglévő utcanév megváltoztatása, ezért körültekintő, részletes előkészítő munka szükséges ehhez. A fenti rendelkezéssel lehetőséget nyújtunk a lakosságnak a javaslatok benyújtására. A határidő letelte után összegyűjtésre kerülnek az indokolt javaslatok, melyek a Képviselő-testület elé beterjesztésre kerülnek.
Ezt követően a Képviselő- testület részéről az új közterületnévre vonatkozó végleges döntés meghozatala szükséges.
A címképzésért felelős szerv a címkezeléssel érintett címeket a helyi önkormányzat honlapján közzéteszi, ennek hiányában vagy emellett a hirdetőtábláján kifüggeszti vagy más helyben szokásos módon közzéteszi, úgy hogy az legalább a kifüggesztéstől számított egy hónapig folyamatosan megtekinthető legyen.
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 13/A. § A helységnév, postai irányítószám, közterület elnevezés, közterület jelleg változása vagy területszervezési eljárásban hozott döntés miatt költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén a címváltozásnak megfelelő személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványt a címváltozás szerinti lakó vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal hivatalból állítja ki és kézbesíti a polgár részére. Ha az átnevezés megtörtént a lakosság számára a lakcímkártya csere ingyenes.
A forgalmi engedély cseréjéhez kérelemre van szükség, de ez az eljárás is illeték- és költségmentes. Az érintett utca lakói tájékoztatásra kerülnek előzetesen és a döntést követően is (2. számú melléklet).
Az utca átnevezésével kapcsolatosan szükség lesz új utcanév tábla elhelyezésére, amely költsége az önkormányzatot terheli. Az új utcanév-tábla kihelyezéséről az önkormányzat gondoskodik. Az új elnevezést feltüntető utcanév táblát közvetlenül a régi tábla fölött vagy alatt fogják elhelyezni. A régi elnevezést feltüntető utcanév táblának, átlós vonallal áthúzva, a változást követő egy évig az eredeti helyén kell maradnia.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati javaslatát fogadja el.
Ács, 2015. november 3. Dr. Malomsoki István
Jegyző
Határozati javaslat:
1. Ács Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy megváltoztatja a –kizárólag önkormányzat tulajdonában álló, ács 1250 hrsz-on található 4063 m2alapterületű, „kivett közterület” művelési ágba tartozó – Zalka Máté utca elnevezését.
A Képviselő-testület javaslata a Zalka Máté utca megnevezésű közterület új elnevezésére 2015. 12.01-től.:………………………………….
3. Ács Város Önkormányzatának Képviselő- testülete felkéri polgármesterét, hogy a közterület- átnevezéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének tegyen eleget, az érintett személyeket írásban tájékoztassa az ezzel összefüggésben felmerülő szükséges ügyintézési feladatokról.
4. Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Ács Város Jegyzőjét, hogy a közterület-átnevezéssel érintett utca új utcanév tábláját helyeztesse ki az áthúzással érvénytelenített, korábbi utcanév tábla meghagyása mellett valamint a változás közzétételéről a város honlapján gondoskodjon.
Határidő: 2016.01.15.

Felelős: Lakatos Béla polgármester
Dr. Malomsoki István jegyző
Ács, 2015. november 3.
Lakatos Béla Dr. Malomsoki István
polgármester jegyző
1. sz. melléklet Melléklet a 15.001/163/2/JOG/2013.sz levélhez
A Magyar Tudományos Akadémia
Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának
MTA BTK-T/1833-1-1/2012. sz. szakvéleménye
Zalka Máté
Kommunista mozgalmi vezető (1896-1937). 1916-ban orosz hadifogságba került és 1917 után a Vörös Hadseregben harcolt. Később a szovjet állambiztonsági szervek munkatársa, a mezőgazdaság erőszakos kollektivizálásának aktív résztvevője. Irodalmi tevékenységet is kifejtett. A szovjetunióbeli magyar kommunista emigráció tevékeny tagja, különböző szovjet intézmények ( pl. Forradalmi Színház stb) vezetője. 1936-tól Spanyolországban a köztársaságiak oldalán Lukács Pál néven harcolt és esett el. A szovjet állambiztonsági szervek munkatársaként és szovjet állami intézmények vezetőjeként aktívan részt vett a kommunista diktatúra kiépítésében és fenntartásban, ezért neve közterület elnevezésére nem használható
Budapest, 2013. december 16.


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172