Ács város honlapja

Hírek


2019.12.13.
Munkarend - változás

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Polgármesteri Hivatal
2019. december 6-án (pénteken) és december 13-án (pénteken) egész napos ügyfélfogadást tart
(800-1200 és 1300-1600 óráig)
2019. december 7-én (szombaton) és december 14-én (szombaton)
a hivatal zárva.
Dr.Fülesné Balogh Anita
jegyző2019.11.25.
Közterület elnevezéséről szóló tájékoztatás


Ács Város Jegyzője
Levelezési cím: 2941 Ács, Gyár u. 23., Telefon: 34/595-140,
Fax: 34/385-042, E-mail: jegyzo@acsvaros.hu
…... sz. napirend
E L Ő T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület 2019. december 10-én tartandó ülésére
Tárgy: Az ács belterület 1398/12 helyrajzi számú magánút elnevezésének megállapítása
Készítette: Soós Piroska igazgatási osztályvezető
Tisztelt Képviselő-testület !
Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) 13. § (1) bekezdésben 3 pontja a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok körében utalja a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában ellátandó közintézmények elnevezését. Az Mötv 14 § (2) bekezdése előírja, hogy a közterület, közintézmény nem viselheti
a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy
b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.
(3) Ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a közterület neve megfelel-e a (2) bekezdésnek, arról beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalást.
Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény felhatalmazása alapján a Kormány egységes címszabvány és országos szinten egységes címkezelés szabályainak megalkotásáról döntött a központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Kormányrendeletében (továbbiakban: KCR rendelet) .
Ezáltal lehetővé vált a Központi Címregiszter (KCR) létrehozása és működtetése, melynek során hivatalunk adatellenőrzést folytat a KCR alapját képező forrásadatbázisokban szereplő címadatok felülvizsgálata útján. E mellett a KCR rendelet 13. § (3) bekezdése alapján lehetőség van a közterületről közvetlenül nem, csak másik telken keresztül megközelíthető, elkülönülten, megjelenését tekintve szigetszerűen elhelyezkedő külterületi ingatlanok – különösen tanyák – elnevezésére, melynek során az ingatlan címét elsősorban a tulajdonos által javasolt elnevezés szerint kell megállapítani.
A tulajdonos elnevezésre irányuló javaslatát el kell fogadni, ha az elnevezés a tulajdonos vezetékneve szerepeltetésére irányul, és a település közigazgatási területén nincsen külterületi ingatlan ugyanezzel a névvel.
Minden más esetben a tulajdonos által javasolt elnevezés akkor fogadható el, ha az az adott ingatlan pontos beazonosítását lehetővé teszi és a javasolt elnevezés nem sérti a közízlést, nem kelt megbotránkozást, nem félrevezető és a magyar nyelv helyesírási szabályainak is.
Dr. Csicsai Friderika kérelmet nyújtott be a tulajdonában álló, az Ács belterület 1398/12 hrsz-ú közforgalom elől elzárt magánút művelési ágú terület elnevezésére és közterület jellegének meghatározására.
A tulajdonos a „ KOKÁRDA KÖZ” elnevezést javasolta a magánútnak. Indoklásában leírta, hogy 171 éve a „Márciusi Ifjak” feleségei élükön Szendrey Júliával készítették az első nemzeti színű kokárdákat, ezlett a forradalom jelképe és terjedt el futótűzként. Ma is a magyarság szimbóluma.
A közterületek elnevezésének, átnevezésének rendjéről és a házszám megállapítás, jelölés szabályairól szóló 16 /2015. ( X. 30) önkormányzati rendelet 3 § -ában foglaltak szerint
(4) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni a helyi kulturális, természeti és történelmi értékekre, sajátosságokra, a magyar nyelvhelyesség követelményeire, valamint arra, hogy az elnevezés közérthető legyen.
A 16/2015 (X.30.) Ör. 3.§. (3) bekezdése kimondja, hogy a közterület elnevezésére, illetve átnevezésére vonatkozó előterjesztést annak benyújtása előtt 8 napra az önkormányzat honlapján és az önkormányzat hirdetőtábláján közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatban benyújtott észrevételeket az előterjesztéssel egyidejűleg kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.
A fenti rendelkezéssel lehetőséget nyújtunk a lakosságnak a javaslatok benyújtására. A határidő letelte után összegyűjtésre kerülnek az indokolt javaslatok, melyek a Képviselő-testület elé beterjesztésre kerülnek.
Helyi rendelet 5 §.-a szerint magánút elnevezésére a tulajdonosa kérelmére, vagy a magánút elnevezésének kezdeményezéshez történő hozzájárulása esetén a képviselő-testület jogosult a rendelet figyelembe vételével.
Ezt követően a Képviselő- testület részéről az új közterületnévre vonatkozó végleges döntés meghozatala szükséges.
A címképzésért felelős szerv a címkezeléssel érintett címeket a helyi önkormányzat honlapján közzéteszi, ennek hiányában vagy emellett a hirdetőtábláján kifüggeszti vagy más helyben szokásos módon közzéteszi, úgy hogy az legalább a kifüggesztéstől számított egy hónapig folyamatosan megtekinthető legyen.
Az utca átnevezésével kapcsolatosan szükség lesz új utcanév tábla elhelyezésére, amely költsége és elhelyezése a tulajdonost terheli..
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati javaslatát fogadja el.
Ács, 2019.november 25. Dr. Fülesné Balogh Anita
Jegyző
Határozati javaslat:
1. Ács Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy- Dr Csicsai Friderika tulajdonában álló,- ács belterület 1398/12 hrsz-on található 516 m2 alapterületű, „kivett közforgalom elől elzárt magánút” művelési ágba tartozó területet elnevezi.
Az ácsi 1398/12 hrsz terület elnevezése 2019. december 10-től Kokárda köz.
3. Ács Város Önkormányzatának Képviselő- testülete felkéri polgármesterét, hogy a közterület- átnevezéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének tegyen eleget.
4. Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Ács Város Jegyzőjét, hogy a közterület elnevezés közzétételéről a város honlapján gondoskodjon.
Határidő: 2019 december 20.

Felelős: Dr. Szentirmai István polgármester
Dr. Fülesné Balogh Anita jegyző
Dr. Szentirmai István Dr. Fülesné Balogh Anita
polgármester jegyző2019.11.20.
Összeírás tájékoztató

TISZTELT LAKOSOK!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Központi Statisztikai Hivatal Ács településen kötelezető adatszolgáltatáson alapuló mezőgazdasági összeírást hajt végre.
A felvétel Országos Statisztikai Adatgyűjtés Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma: 2219, megnevezése: Egyéni gazdaságok decemberi összeírása, 2019.
Az összeíró november 25-e és december 15-e között keresik fel a mintába került, a webes önkitöltéssel nem élő háztartásokat.
Az összeírási munkát a Statek Kft. által megbízott, ún. igazoló lappal ellátott kérdezőbiztosok végzik. Ácson a kérdezőbiztos neve: Bérci Zsanett Diána.
A háztartásokat véletlenszerűen, matematikai-statisztikai mintavételi módszerrel választottuk ki. A válaszadás a mintába kerültek számára kötelező, akik adatszolgáltatásukkal hozzájárulnak az agrárium jellemzőinek széles körű megismeréséhez.
A felvétel során nyert információkat kizárólag statisztikai célra használják fel. Az egyedi adatokat a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Unió 2016/679 sz. Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásainak megfelelően kezelik.
A felvételről a www.ksh.hu oldal nyújt bővebb tájékoztatást, és itt tesszik közzé a felvétel eredményeit is.
Köszönjük együttműködésüket, támogatásukat, mellyel hozzájárulnak a felmérés sikeres végrehajtásához!2019.11.30.
Mesekoncert2019.11.23.
Katalin Bál


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128