Ács város honlapja

Hírek


2019.12.13.
Munkarend - változás

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Polgármesteri Hivatal
2019. december 6-án (pénteken) és december 13-án (pénteken) egész napos ügyfélfogadást tart
(800-1200 és 1300-1600 óráig)
2019. december 7-én (szombaton) és december 14-én (szombaton)
a hivatal zárva.
Dr.Fülesné Balogh Anita
jegyző2019.11.25.
Közterület elnevezéséről szóló tájékoztatás


Ács Város Jegyzője
Levelezési cím: 2941 Ács, Gyár u. 23., Telefon: 34/595-140,
Fax: 34/385-042, E-mail: jegyzo@acsvaros.hu
…... sz. napirend
E L Ő T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület 2019. december 10-én tartandó ülésére
Tárgy: Az ács belterület 1398/12 helyrajzi számú magánút elnevezésének megállapítása
Készítette: Soós Piroska igazgatási osztályvezető
Tisztelt Képviselő-testület !
Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) 13. § (1) bekezdésben 3 pontja a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok körében utalja a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában ellátandó közintézmények elnevezését. Az Mötv 14 § (2) bekezdése előírja, hogy a közterület, közintézmény nem viselheti
a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy
b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.
(3) Ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a közterület neve megfelel-e a (2) bekezdésnek, arról beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalást.
Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény felhatalmazása alapján a Kormány egységes címszabvány és országos szinten egységes címkezelés szabályainak megalkotásáról döntött a központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Kormányrendeletében (továbbiakban: KCR rendelet) .
Ezáltal lehetővé vált a Központi Címregiszter (KCR) létrehozása és működtetése, melynek során hivatalunk adatellenőrzést folytat a KCR alapját képező forrásadatbázisokban szereplő címadatok felülvizsgálata útján. E mellett a KCR rendelet 13. § (3) bekezdése alapján lehetőség van a közterületről közvetlenül nem, csak másik telken keresztül megközelíthető, elkülönülten, megjelenését tekintve szigetszerűen elhelyezkedő külterületi ingatlanok – különösen tanyák – elnevezésére, melynek során az ingatlan címét elsősorban a tulajdonos által javasolt elnevezés szerint kell megállapítani.
A tulajdonos elnevezésre irányuló javaslatát el kell fogadni, ha az elnevezés a tulajdonos vezetékneve szerepeltetésére irányul, és a település közigazgatási területén nincsen külterületi ingatlan ugyanezzel a névvel.
Minden más esetben a tulajdonos által javasolt elnevezés akkor fogadható el, ha az az adott ingatlan pontos beazonosítását lehetővé teszi és a javasolt elnevezés nem sérti a közízlést, nem kelt megbotránkozást, nem félrevezető és a magyar nyelv helyesírási szabályainak is.
Dr. Csicsai Friderika kérelmet nyújtott be a tulajdonában álló, az Ács belterület 1398/12 hrsz-ú közforgalom elől elzárt magánút művelési ágú terület elnevezésére és közterület jellegének meghatározására.
A tulajdonos a „ KOKÁRDA KÖZ” elnevezést javasolta a magánútnak. Indoklásában leírta, hogy 171 éve a „Márciusi Ifjak” feleségei élükön Szendrey Júliával készítették az első nemzeti színű kokárdákat, ezlett a forradalom jelképe és terjedt el futótűzként. Ma is a magyarság szimbóluma.
A közterületek elnevezésének, átnevezésének rendjéről és a házszám megállapítás, jelölés szabályairól szóló 16 /2015. ( X. 30) önkormányzati rendelet 3 § -ában foglaltak szerint
(4) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni a helyi kulturális, természeti és történelmi értékekre, sajátosságokra, a magyar nyelvhelyesség követelményeire, valamint arra, hogy az elnevezés közérthető legyen.
A 16/2015 (X.30.) Ör. 3.§. (3) bekezdése kimondja, hogy a közterület elnevezésére, illetve átnevezésére vonatkozó előterjesztést annak benyújtása előtt 8 napra az önkormányzat honlapján és az önkormányzat hirdetőtábláján közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatban benyújtott észrevételeket az előterjesztéssel egyidejűleg kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.
A fenti rendelkezéssel lehetőséget nyújtunk a lakosságnak a javaslatok benyújtására. A határidő letelte után összegyűjtésre kerülnek az indokolt javaslatok, melyek a Képviselő-testület elé beterjesztésre kerülnek.
Helyi rendelet 5 §.-a szerint magánút elnevezésére a tulajdonosa kérelmére, vagy a magánút elnevezésének kezdeményezéshez történő hozzájárulása esetén a képviselő-testület jogosult a rendelet figyelembe vételével.
Ezt követően a Képviselő- testület részéről az új közterületnévre vonatkozó végleges döntés meghozatala szükséges.
A címképzésért felelős szerv a címkezeléssel érintett címeket a helyi önkormányzat honlapján közzéteszi, ennek hiányában vagy emellett a hirdetőtábláján kifüggeszti vagy más helyben szokásos módon közzéteszi, úgy hogy az legalább a kifüggesztéstől számított egy hónapig folyamatosan megtekinthető legyen.
Az utca átnevezésével kapcsolatosan szükség lesz új utcanév tábla elhelyezésére, amely költsége és elhelyezése a tulajdonost terheli..
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati javaslatát fogadja el.
Ács, 2019.november 25. Dr. Fülesné Balogh Anita
Jegyző
Határozati javaslat:
1. Ács Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy- Dr Csicsai Friderika tulajdonában álló,- ács belterület 1398/12 hrsz-on található 516 m2 alapterületű, „kivett közforgalom elől elzárt magánút” művelési ágba tartozó területet elnevezi.
Az ácsi 1398/12 hrsz terület elnevezése 2019. december 10-től Kokárda köz.
3. Ács Város Önkormányzatának Képviselő- testülete felkéri polgármesterét, hogy a közterület- átnevezéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének tegyen eleget.
4. Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Ács Város Jegyzőjét, hogy a közterület elnevezés közzétételéről a város honlapján gondoskodjon.
Határidő: 2019 december 20.

Felelős: Dr. Szentirmai István polgármester
Dr. Fülesné Balogh Anita jegyző
Dr. Szentirmai István Dr. Fülesné Balogh Anita
polgármester jegyző2019.11.20.
Összeírás tájékoztató

TISZTELT LAKOSOK!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Központi Statisztikai Hivatal Ács településen kötelezető adatszolgáltatáson alapuló mezőgazdasági összeírást hajt végre.
A felvétel Országos Statisztikai Adatgyűjtés Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma: 2219, megnevezése: Egyéni gazdaságok decemberi összeírása, 2019.
Az összeíró november 25-e és december 15-e között keresik fel a mintába került, a webes önkitöltéssel nem élő háztartásokat.
Az összeírási munkát a Statek Kft. által megbízott, ún. igazoló lappal ellátott kérdezőbiztosok végzik. Ácson a kérdezőbiztos neve: Bérci Zsanett Diána.
A háztartásokat véletlenszerűen, matematikai-statisztikai mintavételi módszerrel választottuk ki. A válaszadás a mintába kerültek számára kötelező, akik adatszolgáltatásukkal hozzájárulnak az agrárium jellemzőinek széles körű megismeréséhez.
A felvétel során nyert információkat kizárólag statisztikai célra használják fel. Az egyedi adatokat a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Unió 2016/679 sz. Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásainak megfelelően kezelik.
A felvételről a www.ksh.hu oldal nyújt bővebb tájékoztatást, és itt tesszik közzé a felvétel eredményeit is.
Köszönjük együttműködésüket, támogatásukat, mellyel hozzájárulnak a felmérés sikeres végrehajtásához!2019.11.30.
Mesekoncert2019.11.23.
Katalin Bál


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185