Ács város honlapja

Hírek


2019.04.24.
Óvodai beíratás

FELHÍVÁS

Értesítem a Kedves Szülőket, hogy az Ácsi Bóbita Óvodában, a 2019/2020-as nevelési évre,
azóvodai beíratás időpontjaazÓvoda közi épületben
2019. április 24-25. (szerda, csütörtök)
8.00–16.30 óráig.
A beíratás helye: Ácsi Bóbita Óvoda Ács, Óvoda köz 2.

az óvodai beíratás időpontja a Kinizsi úti épületben

2019. április 29-30. (hétfő, kedd)

8.00–16.30 óráig.

A beíratás helye: Ácsi Bóbita Óvoda Ács, Kinizsi P. u. 21.

Az óvoda felvételi körzete: Ács Város közigazgatási területe.
A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- a gyermek lakcímkártyája, TAJ kártyája,
- a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája.
- sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény
Óvodai felvételre várjuk azokat a szülőket, akinek gyermeke 2019. augusztus 31.-ig betölti a harmadik életévét.
Azon gyermekek számára, akik 2019. augusztus 31. után töltik be 3. életévüket, óvodai felvételi kérelmüket jelezzék az intézményben, és óvodai felvételükről a jogszabályban megfogalmazott előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.
2011. évi CXC.tv. a nemzeti köznevelésről
8. §
(1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
(2)A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Az óvodai jogviszony létesítésének napja: 2019. szeptember 1.
Az óvodai felvételről az óvodai férőhelyek függvényében az óvoda vezetője dönt az érvényes jogszabályi előírás alapján.
Az óvodavezető 2019. május 25-ig írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről.
Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése szabálysértési eljárást von maga után, az óvoda vezetője a mulasztásról köteles értesíteni Ács Város Jegyzőjét.
Az óvodavezető döntése ellen a szülő (gondviselő) a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartó felé.
Ács, 2019. március 25.
Héreginé Major Ilona
óvodavezető2019.03.23.
Meghívó2019.03.15.
Meghívó2019.03.04.
Versenytárgyalási felhívás ingatlanok értékesítésére

Versenytárgyalási felhívás ingatlanok értékesítésére

Ács Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 79/2019. (II.26.) képviselő-testületi határozat alapján versenytárgyalás útján értékesíti a kizárólagos tulajdonát képező következő ingatlanokat:
Sor
szám
Hrsz.
Tulajdoni hányad
Művelési ág
Térmérték (tulajdoni hányad szerint)
Kikiáltási ár
1
1006/28
1/1
kivett beépítetlen
1466
791.750,-
2
1027/32
3143/14836
kivett udvar
3143
521.750,-
6
763
1/1
kivett beépítetlen
286
37.361,-
11
732
1/1
kivett beépítetlen
366
45.361,-
12
729
1/1
kivett beépítetlen
499
58.361,-
13
727
4070/9972
kivett beépítetlen
96.7298
15.361,-
14
725
1/1
kivett beépítetlen
478
56.361,-
A versenytárgyalás
helye: Ácsi Polgármesteri Hivatal nagyterme
ideje: 2019. április 15. napja, 9.00 óra.
Az értékesítésre kerülő ingatlanok megtekinthetőek a helyszínen, előzetes egyeztetés nélkül is.
A versenytárgyaláson való részvétel feltételei:
Jelentkezni folyamatosan lehet. A tárgyhavi versenytárgyalásra a hó 10. napjáig beérkezőleg, írásban az Ácsi Polgármesteri Hivatalnál lehet. A versenytárgyaláson való részvétel feltétele, hogy a pályázó a megvásárolni kívánt ingatlan kikiáltási árának 10%-át bánatpénzként befizessen az OTP Bank által vezetett önkormányzati folyószámlára: 11740078-15385413. Az árverésre való jelentkezéshez csatolni kell a befizetési bizonylat másolatát. Az árverés után a bánatpénz 8 napon belül mindazok számára visszafizetésre kerül, akik részt vettek a versenytárgyaláson, de nem szerezték meg az ingatlan tulajdonjogát. A befizetett bánatpénz a nyertessel való szerződéskötéskor foglaló címén a vételárba beszámításra kerül. A jelentkezésben nyilatkozni kell, hogy a vevő igénybe veszi-e a 16/2016. (II.10.) Korm. rendelet szerinti lakásépítési támogatást.
A versenytárgyalás lebonyolítása:
A versenytárgyalást Ács Város Jegyzője vezeti, a kikiáltási árat követően az ingatlan vételára 20.000,-Ft-tal emelkedik. Negatív licit nincs. A résztvevő a versenytárgyalást vezető által elmondott összeg elfogadását kézfelemeléssel jelzi, a legmagasabb összeget kínáló vevővel köt szerződést az önkormányzat. Az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy nem hirdet győztest.
Az ingatlan adásvétele:
A versenytárgyalás nyertesével való szerződéskötés csak a teljes vételár kiegyenlítése után történik meg, ezt követően kerül az ingatlan a vevő birtokába és tulajdonába.
A vételárat egy összegben, az értesítéstől számított 15 napon belül kell befizetni az önkormányzat számlájára. A nyertessel való szerződéskötés legkésőbb a vételár befizetésétől számított 8 napon belül történik. Ha az árverés nyertese lakáscélú hitelt kíván felvenni, a vételár kifizetéséhez a hitelügyintézés ideje nem számít bele a szerződéskötési határidőbe az első pénzintézet vonatkozásában. A hitel ügyintézés megindítását a pénzintézetnek írásban igazolnia kell a versenytárgyalás napjától számított 8 napon belül. Amennyiben a szerződéskötés vagy a vételár megfizetése a vevő érdekkörébe felmerülő okból meghiúsul úgy a vevő a bánatpénzt, illetve a foglaló összegét elveszíti. Az ingatlan adásvételével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség, illetve a szerződés elkészíttetése a vevőt terheli.2019.02.25.
Egyenlő Bánásmód Hatóság felhívása


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185