Ács város honlapja

Hírek


2015.12.11.
Meghívó2015.11.26.
Közmeghallgatás2015.11.13.
Pályázati felhívás

PÁ L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S
Az „Ács Fejlődéséért” Alapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet közép- vagy felsőfokú oktatásban résztvevő hátrányos helyzetű ácsi tanulók támogatására az alábbiak szerint:
A pályázat feltételei:
- a pályázó diák ácsi lakos legyen,
- a 2015/2016-os tanévre érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezzen,
- iskolalátogatási bizonyítvány benyújtása,
- a család kereső tagjainak jövedelemigazolását mellékelni kell.
A pályázat elbírálásának szempontja:
- A jövedelemigazolás alapján a leghátrányosabb helyzetű tanulók nyernek
tanulmányi támogatást.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán kell benyújtani.
A pályázat beérkezésének határideje: 2015. november 27. 12.00 óra
A pályázatok elbírálása: 2015. december 01.
Csányi Józsefné
„Ács Fejlődéséért” Alapítvány
Kuratóriumának elnöke2015.11.16.
Mesék hete2015.11.09.
Felhívás közterület nevének megváltoztatásával kapcsolatban

Tisztelt Lakosok!

A 16/2015 (X.30.) Ör. 3.§. (3) bekezdése kimondja, hogy a közterület elnevezésére, illetve átnevezésére vonatkozó előterjesztést annak benyújtása előtt 8 napra az önkormányzat honlapján és az önkormányzat hirdetőtábláján közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatban benyújtott észrevételeket az előterjesztéssel egyidejűleg kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.

Az alábbi előterjesztéssel kapcsolatos véleményét, javaslatát 2015. november 23-áig eljutathatja
Ács Város Önkormányzatához írásban, vagy e-mail-ben (
gyamugy@acsvaros.hu)

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2015. november 26-án tartandó ülésére
Tárgy: Zalka Máté utca közterület elnevezésének megváltoztatásról
Készítette: Dr. Malomsoki István jegyző, Soós Piroska igazgatási osztályvezető
Tisztelt Képviselő-testület !
Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban : Mötv) 13. § (1) bekezdésben 3 pontja a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok körében utalja a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában ellátandó közintézmények elnevezését. Az Mötv 14 § (2) bekezdése előírja, hogy a közterület, közintézmény nem viselheti
a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy
b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.
(3) Ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a közterület neve megfelel-e a (2) bekezdésnek, arról beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalást.
A fenti rendelkezést figyelembe véve szükségessé vált Ács városban a Zalka Máté közterületi elnevezés megváltoztatása.
Ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a közterület neve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, abban az esetben a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását kell megkérni. Az MTA által kiadott szakmai összefoglaló a közterületek elnevezése ügyében benyújtott önkormányzati megkeresésekre kialakított tájékoztatókat állásfoglalásokat foglalja össze. Az előterjesztéshez mellékelten ( 1. számú melléklet) csatoljuk az MTA ide vonatkozó állásfoglalását.
A szakmai előkészítés során a Zalka Máté utca nevet a törvény hatálya alá tartozónak ítéltük meg.
A Zalka Máté utca átnevezése összesen 25 db ingatlant, ezen belül 44 főt érint.
A közterületek elnevezésének, átnevezésének rendjéről és a házszám megállapítás, jelölés szabályairól szóló 16 /2015. ( X. 30) önkormányzati rendelet 3 § -ában foglaltak szerint
(4) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni a helyi kulturális, természeti és történelmi értékekre, sajátosságokra, a magyar nyelvhelyesség követelményeire, valamint arra, hogy az elnevezés közérthető legyen.
(5) A közterület elnevezésének megváltoztatására akkor kerülhet sor, ha:
a) az azonos hangzású nevek zavart keltőek,
b) a névhasználatban kimutatható változás következett be,
c) a névhasználat, illetve az elnevezés a közérdek szempontjából nem megfelelő,
d) az új név adása már nem élő, kiemelkedő személy emlékének megörökítését szolgálja.
A fenti szabályozás figyelembe vételével a közterület elnevezésre az alábbi három elnevezést javasoljuk
1. Téltemető utca
2. Nefelejcs utca
3. Ősz utca
A közterület elnevezésének megváltoztatása olyan, helyi lakosság széles körét érintő közügy, amely mindenképpen indokolja az állampolgárok véleményének megismerését. A lakosság és a civil szervezetek véleményező tevékenysége csak akkor lehet hatékony, ha a véleményadásra a helyi döntéshozatalt megelőzően kerül sor, és a véleményeket a döntést hozó képviselő-testület előzetesen megismerheti.
A 16/2015 (X.30.) Ör. 3.§. (3) bekezdése kimondja, hogy a közterület elnevezésére, illetve átnevezésére vonatkozó előterjesztést annak benyújtása előtt 8 napra az önkormányzat honlapján és az önkormányzat hirdetőtábláján közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatban benyújtott észrevételeket az előterjesztéssel egyidejűleg kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.
Egy város életében nagy változást jelent egy már meglévő utcanév megváltoztatása, ezért körültekintő, részletes előkészítő munka szükséges ehhez. A fenti rendelkezéssel lehetőséget nyújtunk a lakosságnak a javaslatok benyújtására. A határidő letelte után összegyűjtésre kerülnek az indokolt javaslatok, melyek a Képviselő-testület elé beterjesztésre kerülnek.
Ezt követően a Képviselő- testület részéről az új közterületnévre vonatkozó végleges döntés meghozatala szükséges.
A címképzésért felelős szerv a címkezeléssel érintett címeket a helyi önkormányzat honlapján közzéteszi, ennek hiányában vagy emellett a hirdetőtábláján kifüggeszti vagy más helyben szokásos módon közzéteszi, úgy hogy az legalább a kifüggesztéstől számított egy hónapig folyamatosan megtekinthető legyen.
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 13/A. § A helységnév, postai irányítószám, közterület elnevezés, közterület jelleg változása vagy területszervezési eljárásban hozott döntés miatt költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén a címváltozásnak megfelelő személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványt a címváltozás szerinti lakó vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal hivatalból állítja ki és kézbesíti a polgár részére. Ha az átnevezés megtörtént a lakosság számára a lakcímkártya csere ingyenes.
A forgalmi engedély cseréjéhez kérelemre van szükség, de ez az eljárás is illeték- és költségmentes. Az érintett utca lakói tájékoztatásra kerülnek előzetesen és a döntést követően is (2. számú melléklet).
Az utca átnevezésével kapcsolatosan szükség lesz új utcanév tábla elhelyezésére, amely költsége az önkormányzatot terheli. Az új utcanév-tábla kihelyezéséről az önkormányzat gondoskodik. Az új elnevezést feltüntető utcanév táblát közvetlenül a régi tábla fölött vagy alatt fogják elhelyezni. A régi elnevezést feltüntető utcanév táblának, átlós vonallal áthúzva, a változást követő egy évig az eredeti helyén kell maradnia.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati javaslatát fogadja el.
Ács, 2015. november 3. Dr. Malomsoki István
Jegyző
Határozati javaslat:
1. Ács Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy megváltoztatja a –kizárólag önkormányzat tulajdonában álló, ács 1250 hrsz-on található 4063 m2alapterületű, „kivett közterület” művelési ágba tartozó – Zalka Máté utca elnevezését.
A Képviselő-testület javaslata a Zalka Máté utca megnevezésű közterület új elnevezésére 2015. 12.01-től.:………………………………….
3. Ács Város Önkormányzatának Képviselő- testülete felkéri polgármesterét, hogy a közterület- átnevezéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének tegyen eleget, az érintett személyeket írásban tájékoztassa az ezzel összefüggésben felmerülő szükséges ügyintézési feladatokról.
4. Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Ács Város Jegyzőjét, hogy a közterület-átnevezéssel érintett utca új utcanév tábláját helyeztesse ki az áthúzással érvénytelenített, korábbi utcanév tábla meghagyása mellett valamint a változás közzétételéről a város honlapján gondoskodjon.
Határidő: 2016.01.15.

Felelős: Lakatos Béla polgármester
Dr. Malomsoki István jegyző
Ács, 2015. november 3.
Lakatos Béla Dr. Malomsoki István
polgármester jegyző
1. sz. melléklet Melléklet a 15.001/163/2/JOG/2013.sz levélhez
A Magyar Tudományos Akadémia
Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának
MTA BTK-T/1833-1-1/2012. sz. szakvéleménye
Zalka Máté
Kommunista mozgalmi vezető (1896-1937). 1916-ban orosz hadifogságba került és 1917 után a Vörös Hadseregben harcolt. Később a szovjet állambiztonsági szervek munkatársa, a mezőgazdaság erőszakos kollektivizálásának aktív résztvevője. Irodalmi tevékenységet is kifejtett. A szovjetunióbeli magyar kommunista emigráció tevékeny tagja, különböző szovjet intézmények ( pl. Forradalmi Színház stb) vezetője. 1936-tól Spanyolországban a köztársaságiak oldalán Lukács Pál néven harcolt és esett el. A szovjet állambiztonsági szervek munkatársaként és szovjet állami intézmények vezetőjeként aktívan részt vett a kommunista diktatúra kiépítésében és fenntartásban, ezért neve közterület elnevezésére nem használható
Budapest, 2013. december 16.


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128