Ács város honlapja

Hírek


2019.05.10.
Fogathajtó verseny2019.04.01.
Versenytárgyalási felhívás ingatlanok 1 éves haszonbérletbe adására

Versenytárgyalási felhívás ingatlanok 1 éves haszonbérletbe adására

Ács Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 128/2019. (III.28.) képviselő-testületi határozat alapján versenytárgyalás útján kínálja 1 éves haszonbérletbe, 1.083.690 Ft kikiáltási ár ellenében, a kizárólagos tulajdonát képező következő ingatlanokat:
Sor
szám
Hrsz.
Tulajdoni hányad
AK
Művelési ág
Térmérték m2
1
0426/4
28179/29465
0,77
legelő
1100
2
0426/4
54,16
szántó
27079
3
0426/5
6821/8222
0,33
legelő
475
4
0426/5
12,69
szántó
7747
5
0426/6
52961/69079
2,27
legelő
3245
6
0426/6
102,11
szántó
49716
7
0426/7
7061600/9514800
0,48
legelő
682
8
0426/7
37,61
szántó
16972
9
0426/8
10103/29460
23,81
szántó
10103

A képviselő-testület kiköti, hogy az ingatlanok haszonbérletbe vétele csak valamennyi ingatlan együttes bérlése esetén lehetséges.
A versenytárgyalás
helye: Ácsi Polgármesteri Hivatal nagyterme
ideje: 2019. április 15. napja, 9.00 óra.
A haszonbérletbe kerülő ingatlanok megtekinthetők a helyszínen, előzetes egyeztetés nélkül is.
A versenytárgyaláson való részvétel feltételei:
A versenytárgyalásra 2019. április hó 10. napjáig beérkezőleg, írásban az Ácsi Polgármesteri Hivatalnál lehet. A versenytárgyaláson való részvétel feltétele, hogy a pályázó a bérelni kívánt ingatlanok kikiáltási árának 10%-át bánatpénzként befizessen az OTP Bank által vezetett önkormányzati folyószámlára: 11740078-15385413. A versenytárgyalásra való jelentkezéshez csatolni kell a befizetési bizonylat másolatát. A versenytárgyalás után a bánatpénz 8 napon belül mindazok számára visszafizetésre kerül, akik részt vettek a versenytárgyaláson, de nem szerezték meg az ingatlanok használati jogát. A befizetett bánatpénz a nyertessel való bérleti szerződés megkötésekor a bérleti díjba beszámításra kerül.
A versenytárgyalás lebonyolítása:
A versenytárgyalást Ács Város Jegyzője vezeti, a kikiáltási árat követően az ingatlanok haszonbérleti díja 10.000,-Ft-tal emelkedik. Negatív licit nincs. A résztvevő a versenytárgyalást vezető által elmondott összeg elfogadását kézfelemeléssel jelzi, a legmagasabb összeget kínáló vevővel köt szerződést az önkormányzat. Az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy nem hirdet győztest.
Az ingatlanok használatba vétele:
A versenytárgyalás nyertesével való bérleti szerződés kötés csak a teljes haszonbérleti díj kiegyenlítése után történik meg, ezt követően kerülnek a szerződés alapján az ingatlanok a vevő 1 éves használatába.
A bérleti díjat egy összegben, az értesítéstől számított 15 napon belül kell befizetni az önkormányzat számlájára. A nyertessel való szerződéskötés legkésőbb a bérleti díj befizetésétől számított 8 napon belül történik. Amennyiben a szerződéskötés vagy a bérleti díj megfizetése a vevő érdekkörébe felmerülő okból meghiúsul úgy a vevő a bánatpénzt elveszíti. Az ingatlanok haszonbérletével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség, illetve a szerződés elkészíttetése a vevőt terheli.
A haszonbérlet feltételeire, a lehetséges haszonbérlő személyére, a szerződés részletszabályaira, a szerződés kötését követő eljárásra –így különösen a kifüggesztési eljárásra- egyebekben a 2013. évi CXXII. tv. –Földforgalmi törvény- és a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.2019.04.24.
Óvodai beíratás

FELHÍVÁS

Értesítem a Kedves Szülőket, hogy az Ácsi Bóbita Óvodában, a 2019/2020-as nevelési évre,
azóvodai beíratás időpontjaazÓvoda közi épületben
2019. április 24-25. (szerda, csütörtök)
8.00–16.30 óráig.
A beíratás helye: Ácsi Bóbita Óvoda Ács, Óvoda köz 2.

az óvodai beíratás időpontja a Kinizsi úti épületben

2019. április 29-30. (hétfő, kedd)

8.00–16.30 óráig.

A beíratás helye: Ácsi Bóbita Óvoda Ács, Kinizsi P. u. 21.

Az óvoda felvételi körzete: Ács Város közigazgatási területe.
A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- a gyermek lakcímkártyája, TAJ kártyája,
- a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája.
- sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény
Óvodai felvételre várjuk azokat a szülőket, akinek gyermeke 2019. augusztus 31.-ig betölti a harmadik életévét.
Azon gyermekek számára, akik 2019. augusztus 31. után töltik be 3. életévüket, óvodai felvételi kérelmüket jelezzék az intézményben, és óvodai felvételükről a jogszabályban megfogalmazott előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.
2011. évi CXC.tv. a nemzeti köznevelésről
8. §
(1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
(2)A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Az óvodai jogviszony létesítésének napja: 2019. szeptember 1.
Az óvodai felvételről az óvodai férőhelyek függvényében az óvoda vezetője dönt az érvényes jogszabályi előírás alapján.
Az óvodavezető 2019. május 25-ig írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről.
Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése szabálysértési eljárást von maga után, az óvoda vezetője a mulasztásról köteles értesíteni Ács Város Jegyzőjét.
Az óvodavezető döntése ellen a szülő (gondviselő) a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartó felé.
Ács, 2019. március 25.
Héreginé Major Ilona
óvodavezető2019.03.23.
Meghívó2019.03.15.
Meghívó


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128